Εργαστήριο Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας
ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Η αποστολή του Εργαστηρίου Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως ξένη/δεύτερη γλώσσα του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
– την κάλυψη ερευνητικών, επιμορφωτικών και διδακτικών αναγκών των διδασκόντων την ελληνική ως Γ2/ΞΓ στον παρευξείνιο χώρο και στα Βαλκάνια,
– την κάλυψη επιμορφωτικών και διδακτικών αναγκών των διδασκόντων την ελληνική ως Γ2/ΞΓ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε φορείς διά βίου εκπαίδευσης καθώς και σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών,
– την κάλυψη διδακτικών αναγκών φοιτητών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. οι οποίοι σκοπεύουν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ μετά τη λήψη του πτυχίου τους,
– την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού για τις ανάγκες των διδασκόντων την ελληνική ως Γ2/ΞΓ,
– την παραγωγή διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ στο πλαίσιο του σύγχρονου κοινωνικοπολιτισμικού περικείμενου.

Scroll to Top
Scroll to Top